七年级语文下册复习资料_七年级语文试题及答案

2019-02-16 语文试题

 如果你在七年级的时候就好好地多做一些语文试题,相信你们的基础不会差到哪儿去的。以下是烟花美文网小编给大家带来七年级语文练习题及答案,以供参阅。

 七年级语文试题及答案篇(一)

 一、语言积累及运用(20分)

 评卷人 得分

 1.下列加点字注音完全正确的一项是( )。(2分)

 A、抛下(pōu) 豌豆(wān) 凝视(níng) 枯竭(hé)

 B、屏息(píng) 卖弄(lòng) 玷污(diàn) 头晕目眩(xuàn)

 C、洗耳恭听(gōng) 澄清(chéng) 应和(hè) 雏形(chú)

 D、贮蓄(zhù) 刹那间(shà) 忍俊不禁(jīn) 栖息(xī)

 2.下列短语中没有错别字的一组是( )(2分)

 A. 行影不离 昂然挺立 爱慕虚荣 头晕目眩

 B. 无可奈何 极力挣扎 独具慧眼 忘乎其形

 C. 宽洪大量 走投无路 一模一样 廋骨嶙峋

 D. 秋风潇瑟 哄堂大笑 思前想后 盘虬卧龙

 3、下列句子中横线上依次填入的最恰当的一组词是( )(2分)

 ①我决定___________ 儿子,因为我伴同他的时日还长。

 ②月亮出来了,冷冷地,我不禁打了个__________ 。

 ③这南方初春的田野,大块小块的新绿_________ 地铺着。

 A.委屈 寒颤 随意 B.委曲 冷颤 随便

 C.委屈 寒颤 随便 D.委曲 冷颤 随意

 4、下列句子没有语病的一项是( ) (2分)

 A、尽管遭遇厄运是坏事,因为可以锻炼人的意志。

 B、今天班干部都来参加劳动了,只有文艺委员请假了。

 C、她的家乡是黑龙江省哈尔滨市人。

 D、只有不向命运低头的人,才是最勇敢的人。

 5下列句子中的标点使用不正确的一项是( )(2分)

 A、母亲喊住我:“你要去干什么?”

 B、刚满十二岁,我就步入了“考试”这块冷漠的领地。

 C、就是下点小雪吧,济南是受不住大雪的,那些小山太秀气!

 D、对于跑和踩一类的字眼,她比我还敏感。

 6、填空。(10分)

 (1)神龟虽寿,犹有竟时,_______________,终为土灰。(曹操《龟虽寿》)

 (2)绿树村边合,___________________。(孟浩然《过故人庄》)

 (3)__________________,却话巴山夜雨时。(李商隐《夜雨寄北》)

 (4)曲径通幽处,____________________。(常建《题破山寺后禅院》) .

 (5)生活中表示既要善于学习他人好的方面,又要善于从不好的方面吸取教训,我们常常要引用《论语》中孔子的一句话:___________________, ______________________。

 (6)《观沧海》中表现作者博大胸襟的诗句是:___________ ,____________ 。_____________ ,____________ 。

 (7)时光交替,匆匆不待,旧年尚未逝去,江上已呈春意,正如《次北固山下》所写的:_________________,___________________。

 二、阅读理解(32分)

 (一)阅读下文 ,完成下列各题(12分)

 小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。园子里,田野里,瞧去,一大片一大片满是的。坐着,躺着,打两个滚,踢几脚球,赛几趟跑,捉几回迷藏。风轻悄悄的,草软绵绵的。

 桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。红的像火,粉的像霞,白的像雪。花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是:杂样儿,有名字的,没名字的,散在草丛里,像眼睛,像星星,还眨呀眨的。

 “吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息,___着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿。鸟儿将巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,跟轻风流水应和着。牛背上牧童的短笛,这时候也成天嘹亮地响着。

 雨是最寻常的,一下就是三两天。可别____。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全_____着一层薄烟。树叶儿却绿得发亮,小草儿也青得逼你的眼。傍晚时候,上灯了,一点点黄晕的光,烘托出一片安静而和平的夜。在乡下,小路上,石桥边,有撑起伞慢慢走着的人,地里还有工作的农民,披着蓑戴着笠。他们的房屋,稀稀疏疏的,在雨里______着。

 1、指出下列各句运用的修辞方法。(2分)

 (1)“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手抚摸着你。( )

 (2)看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着。( )

 2、文中的横线上应填入的词语是( )(2分)

 A.混 脑 罩 静默

 B.夹 恼 盖 沉默

 C.混 恼 笼 静默

 D.混 恼 飘 静默

 3、“小草偷偷地从土里钻出来”,这句话描绘出怎样的画面?下面哪句诗描写的画面与它最接近。( )(2分)

 A、春风又绿江南岸 B、浅草才能没马蹄 C、草色遥看近却无 D、风吹草低见牛羊

 4、对“树叶儿……戴着笠”几句描写顺序表述正确的一项是( )(2分)

 A、先动景后静景;先近景后远景;先绘物后写人。

 B、先静景后动景;先远景后近景;先绘物后写人。

 C、先静景后动景;先近景后远景;先绘物后写人。

 D、先动景后静景;先远景后近景;先写人后绘物。

 5、第二段写春花的顺序是什么,写出了春花的什么特点?(2分)

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 6、“花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。”一句中“仿佛”的作用是什么?(2分)

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 (二)文言文(每小题2分,共10分)

 《论语》十二章

 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

 子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

 1、下列各项中”而”字解释不同于其它项的是( )

 A、择其善者而从之 B、温故而知新

 C、学而不思则罔 D、援弓缴而射之

 2、选出加点的字解释不正确的一项( )

 A、传不习乎:老师传授的知识

 B、与朋友交而不信:相信

 C、思而不学则殆:有害

 D、不舍昼夜:舍弃

 3、选出译句不正确的一项( )

 A、逝者如斯夫,不舍昼夜:时光像流水一样消逝,日夜不停。

 B、为人谋而不忠乎:替别人办事是不是尽心竭力呢?

 C、吾日三省吾身:我每天三次反省自己。

 D、有朋自远方来,不亦乐乎?:有志同道合的人从远处来,不也很高兴吗?

 4、含有通假字的一句是( )

 A、传不习乎 B、不亦说乎

 C、温故而知新 D、人不知而不愠

 5、不是谈论学习态度的一句是( )

 A、学而时习之 B、学而不思则罔,思而不学则殆

 C、人不知而不愠 D、温故而知新

 (三)课外阅读(10分)

 家书

 延叔喝完第一杯酒,雪花就柳絮般飘落下来。菊麻雀似的蹦进门,喊道:“哥来信了。”延叔接过信又递给菊:“快拆开念念。”菊娘一脸惊喜地从灶间跑出,坐到靠墙的矮凳上,认真地仰起头。菊小心地拆开信,抽出薄薄的一张纸。

 “我一切都好,只是钱不够用。春节咯上挤,不回家过年了。”菊一字一顿地念出,脸上的喜悦一点点地消失。

 延叔有些不高兴,完了?菊淡淡道,完了。

 延叔长长地“嗯”了一声,倒满一盅酒,咕咚喝下。菊娘一看延叔脸色不对劲儿,忙打起圆场:“收到信就好。伢子在大学念书很忙,没工夫写许多话。”

 菊问:“回不回信?”菊娘斜瞟一眼:“当然回。把家里事告诉哥,让他安心念书。”

 菊趴到桌子上,从书包里翻出两张草稿纸,红通通的小手一把撰住笔杆裂开的圆珠 笔。延叔叹了一口气说:“告诉你哥,信已收到,钱过几天凑好寄去。叫他放心。”说完回过头去,“我没什么说了。”菊娘心领神会,双手拢到围裙下,脸上漾出笑容:“我说两句。对哥说家里的事都好。秋后老母猪生下9只崽。今年价好,涨到7块,有卖头儿。卖猪崽的钱还清了去年的债。

 延叔把酒沥下,不够一盅,只好慢慢喝,边咂嘴边说:“菊,把你的学习情况给你哥说说。” 菊咬起下唇,写道:“上次期中考试我第一名,得了一张奖状和一枝钢笔。娘还蒸了鸡蛋给我吃。那枝笔很漂亮,我舍不得用,收在枕头底下……大学里也发奖状吗?你也要好好学习,争取得到奖状,让全家都高兴高兴。”

 菊写好抬起头。延叔收回盯着菊飞快移动的小手的目光,倒放起酒盅。菊娘就站起去灶间盛饭。延叔又想起来什么,叫菊接着写:“前两天,上面分来救灾衣服。队长说你有出息,特地分给我家一件半新的呢子大衣, 让你回家过年穿。腊狗说样式还挺流行,城里都作兴。你不回家我就托人寄去。” 菊娘端出饭,也突然想起什么,叫菊再加上几句:“娘初一到后山庙里替你求了签,签上说你有小灾损,要切切注意。”

 菊嚷嚷起来:“没纸写了。”延叔见写了密密麻麻的三大张,说:“就不写了。”菊娘便说:“对。你哥不信这些。再说,写多了他没时间看,他的信就那么短。” 延叔端起饭碗扒拉了几口,又放下,仿佛心里有什么东西哽着。拿起那薄薄的一张纸,延叔瞪着眼前没了热气的几碟菜,硬邦郑地甩出一句:“重写一封。”正在有滋有味嚼饭锅巴的菊 愕然睁大眼睛,随即就按延叔的话庄重地写好第二封信:

 "信收到。钱就寄"。

 1. 从经济状况来看,你觉得延叔家是一个怎样的家庭,你是从哪些地方看出来的?(2分)

 答:__________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 2.菊的哥哥是一个没有出场的人物,你能依据文本分析他表现出的性格特点吗?(2分)

 答:_____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 3.“延叔端起饭碗扒拉了几口,又放下,仿佛心里有什么东西哽着。”哽在他心里的是什么东西?(3分)

 答:_________________________________________________________________

 4.最初的家书密密麻麻写了三大张,说了许多事,这反映了延叔一家三口怎样的情感?最后延叔又让菊将家书改成短短的六个字,这又是为什么?试做分析。(3分)

 答:__________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 评卷人 得分

 三、名著导读与综合性学习(8分)

 1.当前一些广告词滥用谐音,不利于语言的规范化。请恢复下列用语的本来面目。(4分)

 骑乐无穷(摩托车广告)改正:___________________________

 一明惊人(眼镜治疗仪广告)改正:________________________

 战痘到底(洗面奶广告)改正: _____________________________

 金非锡比(金饰店广告)改正:_______________________________

 2.《西游记》中的孙悟空开始取经时意志并不是很坚定,请问他曾经几次返回花果山?都是哪几次?(4分)

 ________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 四、作文(40分)

 不同的人生有不同的美丽,不同的视角可以看出不同的美丽。有人说小草也美丽,落叶也美丽,残月也美丽;也有人说平凡也美丽,朴素也美丽,简单也美丽;还有人说挫折也美丽,失败也美丽,苦难也美丽……请以“_________ 也美丽”为题写一篇文章。

 要求:(1)在横线上填上一个词语,使标题完整;(2)文体不限,不少于600字。

 答案

 一、 语言积累及运用

 1 C 2 B 3 A 4 D 5 D

 6 螣蛇乘雾 青山郭外斜 何当共剪西窗烛 禅房花木深 择其善者而从之 其不善者而改之 日月之行 若出其中 星汉灿烂 若出其里 海日生残夜 江春入旧年

 (三)课外阅读

 1. 这是一个比较贫苦的家庭。从以下的叙述描写可以看出:菊写信是从书包里翻出两张草稿纸,用的是笔杆裂开的圆珠笔;菊的哥哥要的钱需要凑好才能寄去;去年的债刚刚还清;学校奖给菊那枝笔,她舍不得用;家里分了救灾衣服;信写了三张就没有纸了。

 2. 菊的哥哥的来信很短,他只表示自己需要钱,不回家过年,对家里的事和父母、妹妹的情况一概不问。从中可以看出他亲情淡薄,对家人和家庭情况漠不关心。

 3. 儿子对家庭的冷漠使他无法接受的不快。

 4. 这反映了他们有浓浓的亲情,希望菊的哥哥分享他们的快乐,安心读书。延叔以这种方式对儿子的冷漠态度表示不满。

 三、名著导读与综合性学习

 1骑---其 明---鸣 痘---斗 金---今 锡----昔

 2.主要有两次:一是唐僧刚收孙悟空为徒弟时,唐僧埋怨悟空残害生灵,悟空看不惯,逃回花果山,在观音菩萨的帮助下,又重新返回唐僧身边,菩萨赠唐僧紧箍咒;二是孙悟空三打白骨精,唐僧埋怨悟空乱杀无辜,一气之下,返回花果山,后唐僧宝象国遇难,猪八戒用激将法将其请出。

 七年级语文试题及答案篇(二)

 一、语文知识积累与运用(30分)

 1.加点字注音完全正确的一项是( ) (3分)

 A.刹那 (shà) 黄晕 (yùn) 莽莽榛榛 (zhēn)

 B.攲斜 (qī) 倏忽 (shū) 山岛竦峙(shì)

 C.匿笑 (nì) 啮齿(niè) 风驰电掣 (chè)

 D.须臾 (yú) 踉跄 (niàng) 身体蜷曲(quán)

 2.下列词语没有别字的一项是( )(3分)

 A.分歧 诀别 憔悴 仙露琼桨

 B.寥廓 隐秘 感慨 鸦雀无声

 C.覆盖 遮敝 葱茏 一字不漏

 D.轮番 聒噪 朗润 浑为一谈

 3.下列加点词语使用正确的一项是( )(3分)

 A.穿过一个月亮门,眼前是一座优雅的小花园。

 B.整个事情盘根错节,关系复杂,个中委屈决不是三言两语就能说清楚的。

 C.这两本成语词典各得其所,一本重视溯源,一本例句丰富,特色都很鲜明。

 D.《本塘第一剧》那一口亲切的杭州话常常让守候的观众眉开眼笑。

 4、下列说法正确的一项是( )(3分)

 A.《小圣施威降大圣》节选自清代小说家吴承恩的《西游记》,选段描述的打斗经过,紧张中透着诙谐,妙趣横生,引人入胜。

 B.《皇帝的新装》作者是丹麦童话作家安徒生,安徒生著有《卖火柴的小女孩》《海的女儿》《拇指姑娘》《蚂蚁和蝉》等大量优秀的童话作品。

 C.《济南的冬天》作者老舍,这篇小说表达了老舍先生对济南山山水水的无限情深。

 D.《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编纂,记录了孔子及其弟子的言行。与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。

 5.把下列句子补充完整。(只选作6小题)(6分)

 (1)君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 , 。(李商隐《夜雨寄北》)

 (2) , 。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。(白居易《钱塘湖春行》)

 (3) , 禅房花木深 。山光悦鸟性 , 。(常建《题破山寺后禅院》)

 (4) , ?人不知而不愠,不亦君子乎?(《<论语>十二章》)

 (5)三人行 ,必有我师焉。 , 。(《<论语>十二章》)

 (6) , 。小园香径独徘徊。(晏殊《浣溪沙》)

 (7)知不足,然后能自反也; , 。故曰: 。(《虽有嘉肴》)

 6. 名著阅读(5分)

 1)“冰雪里的梅花啊!你占了春的先了。看遍地的小花 随着你零星开放。”《春水•一八》在描绘自然之美时,表现了诗人 (人名)独特的审美情趣,表现了诗人对 的珍爱。(2分)

 2)《骆驼和宙斯》写的是 (概述情节)故事,批评贪得无厌。(2分)

 3) “她松松的皱缬着,像少妇拖着的裙幅;她轻轻的摆弄着,像跳动的初恋的处女的心;她滑滑的明亮着,像涂了“明油”一般,有鸡蛋清那样软,那样嫩,令人想着所曾触过的最嫩的皮肤;她又不杂些儿尘滓,宛然一块温润的碧玉,只清清的一色--但你却看不透她!”选自朱自清描写梅雨潭的散文 。(篇名)(1分)

 7.综合性学习(7分)

 “东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”,钟灵毓秀的杭州有着许多脍炙人口的经典故事。这些故事彰显杭州民众的精神和传统美德,浓缩了杭州人的智慧。北宸中学将举办“杭州好故事”活动,请您参加。

 活动一:

 学校“杭州好故事”活动筹备小组将邀请文化名人王老师担任现场嘉宾,拟写的邀请函中在格式、标点、语言表达上各有一处错误,请修改。

 邀请函

 尊敬的王老师:

 为了让同学更深入了解杭州的自然风光,历史文化和人文精神,学校决定于2015年1月10日下午1点在报告厅开讲“杭州好故事”,诚邀王老师担任现场嘉宾,请务必准时出席。

 北宸中学“杭州好故事”筹备小组

 2014年12月30日

 活动二:

 活动命题小组将杭州净慈禅寺康熙题写的一副对联“云间树色千花满,竹里泉声百道 ”隐去一字,请你选择正确的一项,补全下联,使之更能表现出山涧泉水的清脆悦耳。 ( )

 A.响 B.飞 C.落 D.传

 活动三:

 筹备小组邀请你为此次活动设计一个会徽,要求主题突出,包含杭州元素,请你用简洁的语言描述设计的画面,字数30字左右。

 我设计的会徽:

 二、现代文阅读

 (一)草木之情

 ①佛教慈悲一切有眼睛的生命,故没有“人”而只有“有情”的概念,把人与动物并置于这一概念之内,一视同仁。这一来,只有植物降了等级,冷落在慈悲光圈之外,于是牛羊大嚼青草从来不被看作屠杀,工匠砍削竹木从来不被看作酷刑。

 ②佛祖如果多一点现代科学知识,其实可知草木虽无心肝,却也有神经活动和精神反应,甚至还有心理记忆和面部表情——至少比网络上的电子虚拟宠物要“有情”得多。比如我家的葡萄就是小姐身子丫环命,脾气大得很,心眼小得很。有一天,一株葡萄突然只剩下光光的主杆,叶子全部掉落在地任人践踏,不知道是什么原因。我想了一会,才记起来前一天给它修剪过三四片叶子,意在清除一些带虫眼的破叶,以使它更为靓丽清新。肯定是我这一剪子惹恼了它,让它怒从心头起,恶向胆边生,来个英勇地以死抗争。你小子剪什么剪?老娘躲不起,但死得起,不活了!

 ③不仅是这一株,其他葡萄也不好惹,决不容我随意造次。又一次,我见另一株葡萄被风雨吹得歪歪斜斜,好心让它转个身子,以便攀上新搭的棚架。我的手脚已经轻得不能再轻,态度已经和善得不能再和善,但还是再次逼出了惊天动地的自杀案,又是一次绿叶哗啦啦啦落尽,剩下光杆一根。直到两个多月后,自杀者出足了气,逞足了威风,枯干上才绽出一芽新绿,算是气色缓和心回意转。

 ④相比之下,资质平平的梓树就敦厚得多。工匠们建房施工时,把一棵碍事的小梓树砍了,又在树根旁挖灶熬浆糊,算是刀刑火刑无所不用其极,足足让小树死了十几遍。不料工匠离开半年之后,这树蔸无怨无悔,从焦土里抽枝发叶,顽强的活了过来,为主人很快撑起一片绿荫。在中国的文字里,木匠原名“梓匠”,故乡又名“桑梓”,可见这种树在历史上颇有年头。这与它的不屈不挠和任劳任怨不无关系。我只是觉得这种树稍稍有点蠢,比如初秋之际,寒暖不定,它们似乎是被气候信号搞糊涂了,不知眼下是什么季节,就又落叶又发芽的,如同连哭带笑,又加棉袄又摇扇,蠢得有点丢人现眼。

 ⑤“秋天来了!”我忍不住冲着它们呵斥。

 ⑥它们似乎听不懂,新芽还是冲着落叶往外窜。

 ⑦草木的心性其实各个不一。牵牛花对光亮最敏感,每天早晨速开速谢,只在朝霞泼地的那一刻爆出蓝花一串,相当于植物的打鸣,或者是色彩的早操。桂花最守团队纪律,金色或银白的花粒,说有就全树都有,说无就全树都无,变化只在瞬间,似有共同行动的准确时机和及时联系的局域网络,谁都不得自由主义的擅自进退。比较而言,只有月季花最为娇生惯养。它们享受了最肥沃的土壤,最敞亮的受阳区位,最频繁的喷药杀虫,但还是爱长不长,倦容满面,暮气沉沉。硬要长的话,突然窜出一根长枝,挂上一两朵孤零零的花,就把你打发掉。

 ⑧当一棵树开花的时候,谁说它就不是在微笑呢?当一片红叶飘落在地的时候,谁说它不是一口哀怨的咯血呢?当瓜叶枯黄甚至枯黑的时候,谁说这不是它们在咳嗽或者呻吟?有一些橘色的或紫色的小野花突然在院墙里满地开放,如同一些吵吵闹闹的来客。它们在随后的一两年里突然不见踪影,不知去了哪里,满园静寂无声。我只能把这事看作是客人的愤然而去和含怒绝交——但我在何事上得罪了它们?

 ⑨再说我们同时栽下的一些橘树吧。手心手背都是肉,我对它们同样的挖坑同样的修剪同样的追肥,但靠路边的三棵长得很快,眼看就要开花挂果,其他几株却无精打采,单薄瘦弱,长来长去还是侏儒,甚至叶子一片片在蜷缩。有一位农妇曾对我说:你要对它们多讲讲话,你尤其不能分亲疏厚薄,要一碗水端平——你对它们没好脸色,它们就活得更没有劲头了。

 ⑩我对这个建议半信半疑:几棵树苗也能看得懂脸色?

 8.在作者笔下,草木具有哪些特点?阅读全文后概括回答。(4分)

 9.下列句子中加点的文字生动形象,富有表现力,收到了很好的表达效果。请作简要分析。(6分)

 ①牵牛花对光亮最敏感,每天早晨速开速谢,只在朝霞泼地的那一刻爆出蓝花一串,相当于植物的打鸣,或者是色彩的早操。

 ②当一棵树开花的时候,谁说它就不是在微笑呢?当一片红叶飘落在地的时候,谁说它不是一口哀怨的咯血呢?当瓜叶枯黄甚至枯黑的时候,谁说这不是它们在咳嗽或者呻吟?

 10.请根据上下文,回答“我家的葡萄就是小姐身子丫环命”这句话的具体含义。(3分)

 11.文章最后引用农妇的话有什么表达作用?请结合全文回答。(3分)

 (二)板凳狗和它的一朵小黄花

 金波

 板凳狗每天都去郊外的湖边散步,一年四季从不间断。

 这是一个秋天的早晨,他来到湖边,看见一丛黄色的小花,便俯下身来闻一闻,很香。

 第二天,他又来到湖边,发现那一丛花不见了。

 “花儿哪里去了?”他自言自语地说。

 这时,有一个很柔弱的声音传过来:“是让几个孩子摘走了,都摘走了。”

 板凳狗俯下身来找一找,发现在原来开满黄花的地方,有一朵很小很小的花还留在那儿。

 “你怎么没有被摘走呀?”

 “我太小,不起眼儿,他们看不上我。”

 那一天板凳狗感到很不安,晚上很久都没睡着。

 第三天,他又来到湖边,刚刚走近那朵小黄花,她就高兴地喊了起来:

 “你好,板凳狗!你看我是不是长大了一些?”

 板凳狗仔细看了看,看不出她有什么变化,但他还是鼓励她:

 “你长大了一点点。”

 小黄花很高兴,把身子扭一扭,像跳草裙舞。

 可是,她忽然又有些担心了:“我长大了,如果也被摘走了,怎么办?”

 是啊,板凳狗也担心起来。那天,他一直陪着小黄花,天上的星星都出来了,才和她告别。

 又一天的早晨,当板凳狗再见到小黄花时,发现她真的长大了。“啊,小黄花,你真的长大了。我要好好保护你,不让别人把你摘走。”

 小黄花马上叫他一声“板凳狗哥哥”,惊喜地问他:“你真的能保护我吗?”

 板凳狗点点头,就静静地卧在小黄花身边守护着她。

 “你为什么叫板凳狗呢?”小黄花好奇地问,“是因为你长得像一条小板凳吗?”

 他不知道该怎么回答。他卧在小黄花身边,静静地欣赏着她,看得小黄花羞答答的。

 看着看着,板凳狗忽然也提出一个问题:

 “你为什么不长一些刺呢?谁要摘你,你就扎他!”

 “你说什么呀,我为什么要扎别人呢,”小黄花觉得奇怪,“我只希望有人欣赏我,别伤害我,就像你一样。”

 板凳狗听了,很为自己提出这样愚蠢的问题不好意思。

 这时候,从小树林里跑出来一只兔子,他想尝尝这朵娇嫩的小花。

 板凳狗大喝一声:“兔子,你是不是想摘花?”

 小兔子吓得四条腿直哆嗦:“啊,不是,不是。”说完,掉头就跑走了。

 那天板凳狗又陪小黄花一直到月亮升起来。

 从那天开始,每天天一亮,板凳狗就来守护着小黄花,天黑了,才回家。

 有一天,来了一位老爷爷和一位老奶奶。他们俩眼神不那么好。老爷爷问老奶奶:

 “你看那是一朵小黄花吗?”

 老奶奶说:“我也看不大清楚。那儿倒有条小板凳,咱们先坐下,仔细看看吧!”说着,就双双坐在板凳狗身上了。

 “哎呀,还真是一朵小黄花呀!”老爷爷惊喜地叫了一声。

 “你可不许摘她呀!”老奶奶叮嘱了一句。他们仔细欣赏着,谁也不说话。

 “哎呀,这小板凳真柔软,就像沙发一样。”老奶奶先夸了一句。

 “是呀,这小板凳越坐越暖和。”老爷爷也夸了一句。

 板凳狗忍不住了,说:“我不是小板凳,我是板凳狗。”老爷爷老奶奶赶紧站起来,直道歉。

 板凳狗说:“别客气,请坐请坐,我愿意让您二老坐在我身上欣赏这朵小花。”

 他们从没见过这么好的狗,于是每天都给板凳狗带来一根骨头、两条香肠、三片面包。

 从那天开始,板凳狗每天让老爷爷老奶奶坐在自己的身上,舒舒服服地一起欣赏小黄花。

 天气越来越冷了,小黄花要凋谢了。她说:

 “谢谢你们这么爱我,等我的花谢了,我还有礼物送给你们。”

 秋天来了,小黄花虽然凋谢了,但他们还是每天来看她,守护着她枯萎的花。渐渐地,他们发现小黄花结出了毛茸茸的种子。

 老爷爷说:“这就是她送给我们的礼物啊!”

 那天,老爷爷采下了小黄花的种子,分成了两包,送给板凳狗一包,自己留下一包。

 老奶奶嘱咐它:“别忘了明年我们一起来这里种花呀!”

 12、根据文意,概括回答板凳狗对小黄花的思想行为经历了哪几个阶段?(4分)

 发现小黄花——______——______——______——______

 13、 下列句子生动形象,请简要赏析。(4分)

 (1)小黄花很高兴,把身子扭一扭,像跳草裙舞。

 (2)他们从没见过这么好的狗,于是每天都给板凳狗带来一根骨头、两条香肠、三片面包。

 14、、“你为什么不长一些刺呢?谁要摘你,你就扎他!”对于板凳狗的这个提议,小黄花接受了吗?从中你看出小黄花具有怎样的品质?(3分)

 15、对于这篇童话的主题,有以下几种观点:○1做人要全心付出,不求回报。○2爱是相互的,你爱别人也会得到别人的爱。○3做人要懂得感恩。请结合文意,谈谈你的看法。(可以选择以上观点论述,也可以谈自己不同的见解)(4分)

 三、文言古诗阅读

 (一)

 近塞上之人,有善术者,马无敌亡而入胡。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之,其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家富良马,其子好骑,堕而折其髀。人皆吊之,其父曰:“此何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战。近塞之人,死者十九。此独以跛之故,父子相保。

 秦巨伯捉鬼

 瑯琊①秦巨伯,年六十,尝夜行饮酒,道经蓬山庙。忽见其两孙迎之,扶持百余步,便捉伯颈著地,骂:“老奴,汝某日捶我,我今当杀汝。”伯思惟某时信捶此孙。伯乃佯死,乃置伯去。伯归家,欲治两孙。两孙惊惋,叩头言:“为子孙,宁可有此?恐是鬼魅,乞更试之。”伯意悟。

 数日,乃诈醉,行此庙间。复见两孙来,扶持伯。伯乃急持,鬼动作不得。达家,乃是两人②也。伯著火炙之,腹背俱焦坼③。出著庭中,夜皆亡去。伯恨不得杀之。

 后月余,又佯酒醉夜行,怀刃以去,家不知也。极夜不还。其孙恐又为此鬼所困,乃俱往迎伯,伯竟刺杀之。

 (选自《六朝志怪小说选译》)

 注释:①瑯琊: 古郡名,治所在今山东省胶南县。②两人:指木偶人 ③坼:裂开。

 16、下列各句中加点的词意思不正确的一项是(  )

 A、伯思惟某时信捶此孙(确实)   B、伯归家,欲治两孙(惩罚)

 C、伯恨不得杀之(憎恨)    D、马无故亡而入胡(逃跑)

 17、下列各组中加点的字意思用法相同的两项是(  )(  )

 A、伯乃佯死,乃置伯去  去后乃至

 B、其孙恐又为此鬼所困  是非木杮,岂能为瀑涨携之去

 C、又佯酒醉夜行,怀刃以去  此独以跛之故

 D、忽见其两孙迎之  其孙恐又为此鬼所困

 18、用现代汉语写出下列句子的意思。

 (1)为子孙,宁可有此?恐是鬼魅,乞更试之。

 (2)其父曰:“此何遽不为福乎?”

 19、塞翁与秦巨伯思考问题的方式有何不同,这两个故事分别给你怎样的启示?请根据文意简要回答。

 (二)阅读下面这首古诗回答后边的问题。

 村夜①

 霜草苍苍②虫切切②,

 村南村北行人绝。

 独出前门望野田,

 月明荞麦花如雪。

 注释:①此诗是诗人闲居乡村,慈母谢世时所作。②苍苍:灰白色。③切切:是虫叫声。

 20、(1).诗人笔下的村夜之景具有怎样的特点?

 (2).诗人的心情发生了怎样的变化?诗人又是如何来表现这一变化的?

 四、作文。(40分)

 满树的花朵,满枝的果实,最初只源于那粒小小的种子。好书是一粒种子,使人睿智地成长;梦想是一粒种子,使人奋斗和坚强;善念是一粒种子,使人变得阳光和高尚;自信是一粒种子,使人充满希望……种下一粒种子,可能会影响我们的一生。

 请以“一粒 的种子”为题写一篇不少于600字的文章。

 要求:①主题积极健康。

 ②除诗歌、戏剧外,体裁不限。

 ③文中不得出现真实的人名、校名和地名。

 答案

 一(30分)

 1 C 2 B 3 D 4 D 5 略

 6.1)冰心 新生事物/生命

 2)原文:骆驼羡慕牛有漂亮的角,自己也想要长两只角。于是,他来到宙斯那里,请求给他加上一对角。宙斯因为见骆驼不满足已有庞大的身体和强大的力气,还要妄想得到更多的东西,气愤不已,不仅没让他长角,还把他的耳朵砍掉一大截。概述情节:骆驼羡慕牛角,请求宙斯也给它长两只角,气愤的宙斯不仅没让他长角,还把它的耳朵砍掉一大截。

 3)《绿》

 7.1)称呼顶格写 ;“自然风光”后面的逗号改顿号;“请务必准时出席”改为“敬候光临”。

 2)B

 3)略

 8.(4分) 有情,有个性,不屈不挠,任劳任怨

 9.(6分)(1)采用夸张和拟人的修辞手法,用“爆”这一极富表现力的字写出了牵牛花对光亮极为敏感、速开速谢的特点。

 (2)采用反问、排比、拟人的修辞和在丰富的联想,表达了花木有情、人应该善待花木珍惜花木的思想。

 10.(3分)我家的葡萄娇弱、经不起刀剪,脾气大、容易死亡。

 11.(3分)引用农妇的话,不仅形象地表现出草木有情有个性的特点,出传达出人应该善待花木、真诚关心花木的生长,这样才能创造出自然与人的和谐关系。

 12、、发现小黄花——担心小黄花——守护小黄花——共赏小黄花——珍藏小黄花(4)

 13、、(1)拟人,比喻,形象写出了小黄花开放时动态的美,表现了小黄花听到板凳狗的鼓励后高兴、喜悦的心理。(2分)

 (2)抓关键字词回答均可。“一根”“两条”“三片”等词语写出了老爷爷老奶奶给板凳狗带来的食物之多,也表现了对于板凳狗让他们坐在它身上欣赏小黄花的感激之情。“每天”“都”写出了板凳狗每天坚持的无私奉献感动了老爷爷老奶奶,老爷爷老奶奶也都每天回馈他们对板凳狗的浓浓感激之情。(2分)

 14、、没有接受。小黄花只愿奉献自己的美丽,不愿伤害别人,从中看出小黄花善良、纯洁的美好心灵。(3分)

 15、言之成理即可。(4分)

 16、C 17、BD

 18、(1)我们做子孙的,难道能这样做吗?恐怕是鬼魅作怪,求你再试试看。 (2那老人却说:“这怎么就不会是一件好事呢?”

 19、塞翁明白祸与福、得与失、好与坏是在一定的条件下可以转化的,是用辩证的思维方式来思考问题的;而秦巨伯虽曾经识破鬼的骗术,并捉住它们把它们放在火上烤得腹背俱焦,但最终还是误杀了两孙子,他是以常规的惯性思维方式来思考问题的。这篇文章说的是人妖易混,若辨别不清,就会干出错杀无辜,放纵鬼魅的事情来。

 20、(1)凄清而又美丽

 (2).心情变化,从孤独寂到惊喜而遗忘了孤独。借自然景物的变化来反映心情的变化。

 七年级语文试题及答案篇(三)

 说明:第Ⅰ卷共12小题,每小题2分,共24分。

 1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )

 A.宽恕(sù) 滑稽 (jī) 菜畦 (wā) 戛然而止(gā)

 B.骊歌(lì) 倒坍(tān) 褶皱(jiě) 销声匿迹(nì)

 C.哂笑(shài) 诘责(jiã) 妖娆 (yáo) 即物起兴(xìng)

 D.沉湎(miǎn) 亵渎(xiâ) 尴尬(gān) 鳞次栉比(zhì)

 2.下列词语中,字形全都正确的一项是( )

 A.狼藉 嶙峋 根深蒂固 吹毛求疵

 B.斓语 踌躇 顾名思意 对答如留

 C.喑哑 酝酿 义愤填鹰 无动于忠

 D.侧隐 匍匐 期期艾艾 广貌无边

 3.下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是( )

 A.他在科学大会上的即兴演讲逻辑严密、语无伦次,博得了与会专家的一致好评。

 B.站在罗布泊的边缘,看到沧海桑田的痕迹,你会感到胸膛里面深藏的苦痛与无奈。

 C.从燕子呢喃到荷花盛开,从蝉鸣噤声到大地沉寂,大自然年年如是,用心良苦。

 D.李娜从小就有自命不凡的理想,这激励她不断超越自我,成为世界网坛的骄傲。

 4.下列各句中,没有语病的一句是( )

 A.我们必须及时应对并随时发现日本某些右翼分子对钓鱼岛的挑衅举动。

 B.马尔克斯的代表作《百年孤独》深受各国读者喜爱,给予了很高的评价。

 C.由此看来,区分一个人是否拥有创造力,关键在于是否留意自己细小的想法。

 D.马航MH370客机失联后,马政府的搜救态度一开始就引起了中国民众的泛滥关注。

 5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

 人类的智慧与大自然的智慧相比实在是相形见绌。 , ;

 , ;都是大自然精巧绝伦的艺术品,展示出大自然深邃、高超的智慧。

 ①无论是高深莫测的星空 ②还是美丽可人的鲜花绿草

 ③无论是令人厌恶的苍蝇蚊子 ④还是不值一提的灰尘

 A.①②④③ B.①③②④ C.③②①④ D.③④②①

 6.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )

 A.人们常用“唐诗、宋词、元曲、明清小说”概括唐、宋、元、明、清这几个时期突出的文学样式。

 B.李白是盛唐浪漫主义诗人,字太白,号青莲居士,有“诗仙”之称。他的诗大多具有沉郁顿挫的风格。

 C.我国现代著名诗人艾青的《我爱这土地》和戴望舒的《我用残损的手掌》,都抒发了作者内心深处对祖国土地的无限热爱之情。

 D.高尔基的小说《童年》展示了阿廖沙悲凉而难忘的童年生活,生动地再现了

 19世纪七八十年代俄罗斯下层人民的生活状况。

 二、(6分,每小题2分)

 阅读下面的文字,完成7~9题。

 竹子的“私密生活”

 ①近年来世界森林面积正迅速减少,可竹林的面积却不降反升,被称作第二森林。竹产业作为绿色黄金产业,得到越来越多的关注,而关于竹产业的一句话也十分有趣:“年产十亿竹产品,不少竹海一根竹。”

 ②竹子究竟怀有怎样的绝技,才能吸引越来越多的注目与期许?答案都藏身在这些青翠植物鲜为人知的“私密生活”中。

 ③超快的生长速度,便是竹子令人感兴趣的“私密”之一。一棵树长成10米高,可能需要50年,而同样高的竹子却只需约50天。

 ④特别的生长方式,是竹子的另一“私密”。竹子虽然看起来很像树,但它的生长方式和树截然不同。打个形象的比方,如果把植物生长比喻成修建大楼的话,那么普通的树木就只有顶层一个施工点,可竹子却有很多施工点,每一个竹节都是一个生长基地,这些工地一起施工,就可以在很短的时间内把竹子这座大厦建立起来。

 ⑤不过,一个有趣的疑问是,同为禾本科的小麦、玉米也都有类似的生长方式,那么为什么这些植物不能像竹子那样,最快时一昼夜长高2米左右呢?2012年,中国林业科学院的科学研究者们找到了其中的重要秘密——竹节间分生组织的细胞不仅分裂快,而且生长的速度也快。这意味着竹子要在短时间内消耗更多的能量,对植物来说是巨大的挑战。有趣的是,竹子是天生的伟大战略家,深谙“兵马未动,粮草先行”的道理:竹节间不仅云集了大量的植物激素,还聚集着大量的糖以及分解糖的催化剂——酶,这些能量像是骆驼的驼峰,汽车的油箱,为竹子的“狂飙生长期”提供了充足的后援。

 ⑥此外,竹子还具有强大的繁殖能力。其秘密“靠山”就埋藏在苍翠竹林的地下,那就是少为人知的竹鞭(地下茎)。它们不仅为快速生长的竹林储存和提供大量养料,也是扩张竹林领土的核心力量。据统计,在适宜条件下......,种植一株竹子,通过其地下茎的延伸及发笋成竹,不需要耕地播种,一二十年就能发展到数万根,这真是令人吃惊的数字。

 ⑦竹子的这些小小“隐私”,展示了它的巨大潜力——在森林资源日益减少、木材稀缺的今天,“以竹代木”已被视为一条光明坦途。竹林作为“第二森林”,正发挥着越来越重要的作用。(有删改)

 7.下列不属于“竹子的私密生活”的一项是( )

 A.绿色的黄金产业。 B.超快的生长速度。

 C.特别的生长方式。 D.强大的繁殖能力。

 8.下列分析,不正确的一项是( )

 A.第③段运用了作比较和列数字的说明方法,具体准确地说明了竹子生长的速度。

 B.第④段运用了打比方的说明方法,通俗易懂、生动形象地说明了竹子生长的特点。

 C.第⑤段中画横线的句子体现了生动说明的特点,这样写增加了说明文的趣味性。

 D.第⑥段中的“在适宜条件下”可以删掉,这会让说明语言更加简洁、更加准确。

 9.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

 A.竹子的每个竹节都是一个生长基地,可在很短时间内把竹子这座大厦建立起来。

 B.竹子生长的能量包含了大量的植物激素、糖以及分解激素和糖的催化剂——酶。

 C.竹鞭不仅为快速生长的竹林储存和提供大量养料,也是扩张竹林领土的核心力量。

 D.竹子的“隐私”展示了它的巨大潜力,作为“第二森林”正发挥越来越重要的作用。

 三、(6分,每小题2分)

 阅读下面的文言文,完成10~12题。

 邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

 于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

 王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

 (选自《邹忌讽齐王纳谏》,有删改)

 10.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

 A.朝服衣冠 服:穿戴 B.徐公来,孰视之 孰:谁

 C.臣之妻私臣 私:偏爱 D.时时而间进 间:间或、偶然

 11.下列句子中,加点词的意义与用法相同的一组是( )

 A.暮寝而思之 濯清涟而不妖

 B.皆以美于徐公 或以钱币乞之

 C.能面刺寡人之过者 辍耕之垄上

 D.能谤讥于市朝 相与步于中庭

 12.下列对选文的概括和分析,不正确的一项是( )

 A.选文中妻、妾、客三个人的回答从不同的角度真诚地赞美了邹忌美于徐公。

 B.选文生动地记叙了邹忌讽齐王纳谏,使齐王广开言路、修明政治的故事。

 C.选文从生活小事写起,由己及君,由家事到国事,以小见大,深刻而警策。

 D.选文中邹忌以自己的故事对君王进行现身说法,使人更觉真实,更具说服力。

 第Ⅱ卷

 说明:第Ⅱ卷共11小题,共96分。请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。

 四、(20分)

 13.把第Ⅰ卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

 (1)窥镜而自视,又弗如远甚。(2分)

 译文:

 (2)期年之后,虽欲言,无可进者。(2分)

 译文:

 14.阅读下面的文言文,然后用简洁的语言归纳其中蕴涵的道理。(2分)

 昔有愚人,至于他家。主人与食,嫌淡无味。主人闻已,更为益盐。既得盐美,便自念

 言:“所以美者,缘有盐故。况复多也?”愚人无智,便空食盐。盐已口爽①返为其患。

 (有删改)

 【注释】①爽:败坏(口味)。

 答:

 15.阅读下面这首诗歌,然后回答问题。(4分)

 归园田居(其三) 陶渊明

 种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。

 道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。

 (1)诗中“但使愿无违”的“愿”具体指的是什么?(2分)

 答:

 (2)结合诗句,简要分析诗歌的语言风格。(2分)

 答:

 16.补写出下列名篇名句中的空缺部分。(10分)

 (1)春潮带雨晚来急,____________________。(韦应物《滁州西涧》)

 (2)会当凌绝顶,_____________________。(杜甫《望岳》)

 (3)_____________________,斜晖脉脉水悠悠。(温庭筠《望江南》)

 (4)行到水穷处,__________________。(王维《终南别业》)

 (5)_________________,山是眉峰聚。(王观《卜算子·送鲍浩然之浙东》)

 (6)野芳发而幽香,__________________。(欧阳修《醉翁亭记》)

 (7)曹操的《龟虽寿》中表达诗人积极奋发的精神和伟大抱负的诗句是:

 ____________,___________。_____________,_____________。

 五、(10分)

 17.名著阅读。(3分)

 《西游记》是一部体现中华民族丰富想象力和创造力的古代神话小说,讲述了唐僧师徒四人,历万苦千辛,经九九八十一难,到 的故事,小说故事情节精彩纷呈,如孙悟空大闹天宫、 、 等。

 18.综合性学习。(7分)

 “轻轻地我走了,正如我轻轻地来”,回首好读书、读好书的初中生活,思绪万千。现在举行主题为“分别是为了更好的相聚”的班会活动,邀请你参加。

 (1)即将与朝夕相伴的初中语文课本作别,相信其中许多美文佳篇依然伴随你我。请向同学推荐你喜欢的一篇课文(选用本卷涉及的课文不给分)。要求说明喜欢的课文题目和喜欢的缘由。(4分)

 答:

 (2)即将挥手作别伴你走过三年的老师,你心中会有更多的依恋和期盼。

 请你围绕活动主题给老师写一则临别赠言。要求至少运用一种修辞手法,不少于20字。(3分)

 答:

 六、(16分)

 阅读下面的文字,完成19~22题。

 怀念火柴

 在这个自动打火的年代,我竟然怀念起了那小小的火柴。

 火柴,多数都是用松木做的。点燃时,那股松香味儿,那木质的芬芳,清新,纯粹,淳厚。有雨后森林的气息,是土地和草木宽厚绵长的呼吸,使得那些即使没有见过森林的人们,也能随时闻到森林的气息;也有点像母亲用皂角洗过的头发的气味。

 我小时候,看见大人们点燃火柴抽烟,我总要凑到他们跟前,一是好奇他们对嘴上冒烟这件事儿为何如此热衷,再就是想闻那种好闻的松香味儿。

 我父亲那一代人,一直是使用火柴的。

 我记得,他们并不是每个人衣兜里随时都带着火柴,常常是好几个人当中,才有一个人带着火柴,可能是因为脆薄的火柴盒,装在这些做重体力活的人们身上容易被挤压破损吧。在劳动间隙,想抽烟而没带火柴的人就会喊一声:谁有火?就有人回答:我有火。想抽烟的就走过来,围在那个带着火柴的人面前,将旱烟锅或自制的旱烟卷凑过来,那人将点燃的火柴依序递到他们嘴里含着的烟上,

 那动作是快速而又小心翼翼的,动作幅度大了,就会招风熄火,动作慢了,点不了几根烟火柴就燃完了。帮人点烟因此也算是一门需要掌握分寸的小小技艺,也是乡村生活中很独特的一个场景。

 他们以火柴为中心围在一起,彼此的身体离得很近,手、胳膊、衣服都互相紧贴着,甚至,俯身接火时,彼此的脸几乎碰在一起。细微的火苗,温暖的火种,拉近和连接起彼此的身体、表情、呼吸和心跳,拉近和连接起彼此内心的温情。他们围在一起抽烟的时候,也并不多说什么,这些平时辛苦而粗糙的男人们,他们用这种亲近的身体语言已经表达了更实在更温暖的内容。

 而我的父亲,常常是随身带着火柴的那个人。

 至今还记得那个动人的场景。

 夜晚,吹着寒风,生产队加班修水库,几十个社员默默劳作着,起落的镢头、铁锹,在夜色里划动零星的天光。这时,几个想抽烟的叔叔伯伯走过来,围在总是随身带着火柴的父亲面前。父亲点燃火柴,微弯着身子,挡住风,护着火。这时,我那手捧火苗的父亲,火光照亮了他的脸,他像一位古代的祭司,主持着生命与生命、心灵与心灵的相遇、相依和相知,将手中细微的火焰依序递给围在身边等待接火的乡亲们。这一刻,我的父亲被乡亲们亲切地围着,俨然成了夜晚的中心,成了温暖的中心,成了这个世界的中心。

 这很像一种不是宗教而包含着宗教意味的精神仪式:那手持火苗的人,大家围在一起,默默地重温心灵的约定。这一刻,这些劳作的人,辛苦的人,清贫的人,他们不仰视别的人,他们自己为自己燃一炷香。火光映照着父亲的脸和乡亲们的脸,这些古老的乡土的脸,显得那样质朴、单纯、温和。淡淡的烟缕缭绕着他们,质朴的脸上荡漾着平和、安详的佛光。然后,衔着火苗各自散去,那温暖的烟缕,长久缭绕在岁月的上空。

 我想,那时,我卑微的父亲心里,一定会生起一种被别人需要和被看重的幸福感觉。而围在他身旁的乡亲们,心里也会泛起一种尊重和感激的细微情思。

 如今,父亲已经去世多年。

 气势汹汹的汽油和尖锐带毒的化学气息,笼罩了我们的生活,也弥漫在我们的心魂。

 谁的衣兜里,还揣着朴素、温和、亲切的火柴?谁的身上还散发着古老的松香?

 (有删改)

 19.简要概括文中围绕“怀念火柴”写的两个场景。(4分)

 答:

 20.下面两个句子富有表现力,请加以赏析。(4分)

 (1)有雨后森林的气息,是土地和草木宽厚绵长的呼吸,使得那些即使没有见过森林的人们,也能随时闻到森林的气息;也有点像母亲用皂角洗过的头发的气味。

 答:

 (2)这一刻,我的父亲被乡亲们亲切地围着,俨然成了夜晚的中心,成了温暖的中心,成了这个世界的中心。

 答:

 21.“气势汹汹的汽油和尖锐带毒的化学气息,笼罩了我们的生活,也弥漫在我们的心魂”这一段是否可以删掉?为什么?(4分)

 答:

 22.结合全文,简要分析文章最后两段的作用。(4分)

 答:

 七、(50分)

 23.请从以下两题中任选一题作文。

 要求:①文体不限(诗歌、戏剧除外);②要写出真情实感;③不少于600字;④不得出现真实的地名、校名和人名,不得套作或抄袭。(50分)

 (1)去年底,扬州大学学生朱猛飞正在休息,手机突然振动。他掏出手机一看惊呆了,儿子,在干什么?天去冷了(方言,意为天转冷了),要多加点衣服。“朱猛飞反复读了好几遍。读着读着,眼泪就流下来了,这是母亲给他发的第一条短信。“母亲小学没念完,拼音都不会读,这16个字,不知道她花了多长时间才写出来的。”朱猛飞深受感动,写下千字“感恩书”,回忆母亲一路来照顾自己的点点滴滴。大学教授张爱凤对此也深有感触,她说“感恩书”中朱猛飞对母亲的愧疚和感恩,让自己很是感动。

 请结合材料,就你感触最深的一点写篇文章。题目自拟。

 (可以写你的经历、见闻,也可以写你的感悟)

 (2)请以“像 那样 ”为题目,写一篇文章。(先把题目补充完整再作文)

 广西来宾市2014年中考语文试卷参考答案

 第Ⅰ卷

 题号

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 答案

 D

 A

 B

 C

 C

 B

 A

 D

 B

 B

 D

 A

 第Ⅱ卷

 13.(1)(邹忌)照镜子审视自己,又觉得远不如徐公漂亮。(2)满一年以后,即使有想要进谏,也没什么可以说的了。

 14.这个故事告诉我们,做任何事情都要有一个限度,恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面,哪怕是好事也会弄得很糟。即真理再向前跨越一步,就变成了谬误。

 15.(1)“愿”在诗中指的是诗人向往田园生活,不愿与世俗同流合污的意愿。

 (2)“种豆南山下”“夕露沾我衣”没有丝毫修饰,运用口语,平和亲切;“道狭草木长”“带月荷锄归”随口而出,平淡朴素,清新自然,和醇美的诗意和谐地统一起来。

 16.(1)野渡无人舟自横 (2)一览众山小 (3)过尽千帆皆不是 (4)坐看云起时 (5)水是眼波横(6)佳木秀而繁阴 (7)老骥伏枥, 志在千里;

 烈士暮年,壮心不已

 17.西天取经 、大闹蟠桃会、偷吃人参果 大战二郎神、三打白骨精

 18.(1)示例:《口技》是一种仿声艺术,表演者用口模仿各种声音,能始听的人产生一种身临其境的感觉,是我国文化艺术的宝贵财产之一。古代没有录音录像设备,口技表演很难保存下来。而林嗣环却运用正面描写和侧面描写相结合的手法,完美地再现了当时口技表演的情景,让我们至今感叹不已。

 (2)三年弹指一瞬,今朝即将别离——老师,敬爱的老师,是您给了我腾飞的翅膀;是您给了我不屈的力量;是您给了我青春的光亮。您是漆黑夜空中的恒星,将照亮我的一生。不管走向哪里,我们都不会忘记您,我会用知识来武装自己,报答老师对我的付出。

 19.(1)辛苦粗糙的农人在劳动间隙点烟的场景;(2)夜晚父亲递火、乡亲们接火点烟的场景。

 20.(1)运用拟人的修辞方法,生动地写出了点燃火柴后松香的味道,如同雨后森林土地和草木散发的气味儿——芬芳、清新、纯粹、淳厚;和母亲头发的味道比较,写出对火柴的喜爱、眷恋之情。 (2)运用排比的修辞方法,充分展示了父亲被别人需要的幸福感以及围在他身旁的乡亲们对父亲的尊重和感激。“亲切”二字体现了生活在乡村的父辈们之间宽厚的感情。

 21.不能删除。这一段照应了开头,首尾圆和,使文章结构完整;写出对远离我们的芬芳、清新的土地和草木的怀念,深化了中心。

 22.内容上:两个反问,写出了火柴以及以父辈为代表的一种乡村的温情生活。生活中的一种虔诚感在现代文明社会里已经离我们远去的现实,表现了作者深深地怅惘和怀念;加强了语气,深化了文章中心。结构上:总结全文,照应开头,言有尽而意无穷,引人深思。

 23.略


【七年级语文下册复习资料_七年级语文试题及答案】相关文章:

2023北京新高考语文试题及参考答案范文... 11-30

七年级下册期末考试语文试题范文(精选四篇) 11-30

广东省2023高考语文试题及参考答案范文(... 11-30

浙江省宁波市2024届高三一模语文试题及... 11-30

2024届浙江省宁波市高三一模语文试题集合3篇 11-30

黄湾中学—第一学期期末考试语文试题【5... 11-27

高考自主招生语文试题锦集五篇 11-27

小学一年级语文试题3叶子的眼睛【6篇】 11-27

2023-2024学年九年级上学期期中考试语文... 11-27

2023-2024学年第一学九年级期中考试语文... 11-27